Rekisterin nimi

Premius kuntoutus Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Potilastietojen käsittely perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen. (Potilaslaki 785/1992, Potilasasiakirja asetus 94/2022). Käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) Henkilötietoja käsitellään hoidon järjestämisen, suunnittelemisen, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi lain vaatimalla tavalla. 

Rekisterinpitäjä

Premius Kuntoutus Oy 

Sarvijaakonkatu 5 

33540 TAMPERE 

Yhteyshenkilö: Olli Lähteenmäki 

olli.lahteenmaki@premius.fi 

Rekisteriin tallennetut tiedot

Nimi, henkilötunnus, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköposti, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, diagnoosi, mahdolliset lääkärinlausunnot, erityistyöntekijöiden lausunnot, mahdolliset muut hoitoon liittyvät erityistiedot. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Potilas, potilaan huoltaja, potilaan laillinen edustaja tai lähiomainen, hoitohenkilökunta ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Potilaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös muilta terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Potilastietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai lainsäädännön perusteella. 

Rekisterin suojaus

Potilastiedot on säädetty salassapidettäviksi eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Potilastietoja käsitellään ainoastaan hoitoprosessin toteutumisen varmistamiseksi laissa säädetyllä tavalla.

Säilytysajat

Potilasasiakirjojen säilytyksestä on säädetty lailla potilasasikirjoista (94/2022). Säilytysaika on pääsääntöisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Lisätietoja tarkastusoikeudesta löydät osoitteesta tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittely 

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tehdään kirjallisesti Premius Kuntoutus Oy:n asiakaspalvelusta saatavalla lomakkeella. Lomaketta palauttaessa henkilötiedot tarkistetaan kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. 

Poikkeamasta ilmoittaminen

Rekisteröidyn epäillessä tietosuojapoikkeamaa tai tietojen väärinkäyttöä, voi epäilystä tai poikkeamasta ilmoittaa Premius Kuntoutus Oy:n tietosuojavastaavalle vapaamuotoisella sähköpostilla olli.lahteenmaki@premius.fi tai valtakunnallisen tietosuojavaltuutetun toimistoon tietosuoja.fi/ilmoitus-tietoturvaloukkauksesta