Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

17.9.2020

1a Rekisterinpitäjä

Premius Kuntoutus Tampere
Sarvijaakonkatu 5B, 33540, Tampere
puh. 010 2928 570
toimisto@premius.fi

 

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Olli Lähteenmäki
Sarvijaakonkatu 5B, 33540, Tampere
0102928570
olli.lahteenmaki@premius.fi

 

 

3 Rekisterin nimi

Diarium potilastietojärjestelmä / asiakasrekisteri

 

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 Asiakas on identifioitavissa ja hänen kuntoutukseensa liittyvät oleelliset tiedot löytyvät rekisteristä

 

 

5 Rekisterin tietosisältö

Tietojärjestelmään kirjataan asiakkaan perustiedot (nimi, sosiaaliturvatunnus, yhteystiedot). Myös keskeisempien yhteyshenkilöiden yhteystiedot kirjataan, koska kuntoutus on yhteistyötä läheisten, lähettävän tahon, jatkohoitopaikan ja muiden kiinteästi asiakkaan hoidon kannalta merkittävät ja keskeiset tiedot, joita hyödynnetään asiakkaan kuntoutuksen suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa ja arvioinnissa

 

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä toimivat asiakas ja hänen läheisensä (asiakkaan suostumuksella), lähete, lähettävä taho, asiakkaan toimittamat mahdolliset aikaisemmat epikriisit ja muut lausunnot sekä kuntoutusjaksoilta kirjoitetut tiedot

 

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 Asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785192) 13.§ mukaan ilman asiakkaan kirjallista suostumusta ei hänen potilasasiakirjojensa tietoja luovuteta. Halutessaan asiakas voi myös perua antamansa suostumuksen tietojen luovuttamisesta.

 

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta

 

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Potilastietoihin liittyvä manuaalinen aineisto säilytetään toimipaikan metallisissa, lukituissa kaapeissa vain henkilökunnalle tarkoitetussa lukitussa tilassa. Tietoihin on perehtymisoikeus ainoastaan niillä henkilöillä, jotka osallistuvat asiakkaan kuntoutukseen.

 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

ATK-pohjaiseen potilastietojärjestelmään jokainen henkilökuntaan kuuluva kirjautuu omin henkilökohtaisin tunnuksin ja salasanoin. Ainoastaan asiakkaan kuntoutukseen osallistuvilla on oikeus potilastietoihin. Potilastietojärjestelmä (Diarium) on A-luokan tietojärjestelmä, jolle on tehty ulkopuolinen tietoturvasertifiointi KPMG IT Sertifiointi Oy:n toimesta. Kaikki liikenne käyttäjän verkkoselaimen ja palvelimen välillä salataan samalla tekniikalla, joka on käytössä mm. verkkopankeissa.

 

Lakisääteinen vaitiolovelvollisus sitoo henkilökuntaa estäen kaiken asiakkaaseen liittyvän tiedon vuotamisen.