Oma väylä -kuntoutus

 

Oma väylä on moniammatillista kuntoutusta neuropsykiatrisen diagnoosin saaneelle 16–29-vuotiaalle asiakkaalle. Oma väylä on ammattilaisten erilaista osaamista ja näkökulmia yhdistävää moniammatillista yhteistyötä. Kuntoutuksen kesto on 1–3 vuotta ja se on Kelan kustantamaa.

 

Oma väylä -kuntoutukseen voi hakeutua, jos henkilöllä on:

 

  • Autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)
  • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD)

 

Lisäksi edellytyksenä on, että henkilö tarvitsee neuropsykiatrisen häiriön vuoksi tukea johonkin seuraavista:

 

  • Opintojen käynnistymisessä
  • Opintojen jatkamisessa ja loppuun saattamisessa tai työelämään siirtymisessä ja siellä selviytymisessä
  • Sosiaalisten taitojen vahvistamisessa
  • Arjenhallinnan taitojen kehittämisessä

 

Oma väylä on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin.

 

Kuntoutuksen tavoitteet

 

Oma väylä -kuntoutuksen tarkoitus on, että asiakas saa vahvistusta opiskeluun ja työelämään liittyviin valmiuksiin ja taitoihin sekä ohjausta ja harjoitusta arjenhallintataitoihin. Lisäksi tapaamisissa tuetaan sosiaalisten taitojen vahvistumista.

 

Kuntoutuksen toteutus

 

Kuntoutus sisältää yksilö- ja ryhmätapaamisia. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu psykologi sekä työpari. Tiimi vastaa kaikista kuntoutuskokonaisuuteen liittyvistä osa-alueiden toteutumisista. Ammattilaiset osallistuvat tapaamisiin asiakkaan kuntoutustarpeen ja elämäntilanteen vaatimalla tavalla.

 

Oma väylä -kuntoutukseen hakeminen

 

Kuntoutukseen haetaan Kelan lomakkeella KU132. Tarkemmat ohjeet ja lisätietoja täällä.

Lisätietoja saat myös asiakaspalvelustamme 010 2928 570 tai toimisto@premius.fi.

Oma väylä -terapeutit

Kaisa Niemi

Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä (YTM). Lisäksi olen valmistunut ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Olen työskennellyt sosiaalialan tehtävissä vuodesta 2010 alkaen painottuen lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään työhön. Minulla on kokemusta myös päivystystehtävistä. Viime vuodet olen toiminut kuraattorina toisen asteen oppilaitoksissa nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Minulle tärkeää on olla rinnallakulkijana ja tsempparina matkalla kohti tavoitteitasi. Uskon positiivisen palautteen ja myönteisten kokemusten kannattelevan vaikeissakin elämäntilanteissa. Tuen sinua mielelläni esimerkiksi elämänhallinnassa, itsenäistymisessä tai oman opiskelupolun löytymisessä.

Mikko Niemi

Olen pohjakoulutukseltani sosionomi (2012). Tällä hetkellä opiskelen ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja valmistun vuonna 2021. Sosiaalialan työkokemusta minulla on 10 vuoden ajalta. Olen työskennellyt 6 vuoden ajan nuorisotyön eri alueilla mm. etsivä- ja erityisnuoristyössä, joten nuorten maailmassa eläminen on minulle tuttua. Lisäksi minulla on kokemusta lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä sekä psykiatrisen puolen työskentelystä. Vapaa-aikaani tykkään viettää urheillen ja urheilua seuraten.

Emmi Pisilä

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Olen opiskellut psykoterapeutin koulutuksen lisäopinnot Metropolia Ammattikorkeakoulussa sekä viittomakielen perusteet Kuurojen kansanopistossa. Työkokemusta minulla on niin lasten ja nuorten kuin aikuistenkin yksilö- ja ryhmämuotoisesta toimintaterapiasta sekä lasten toimintakyvyn arvioinnista. Olen työskennellyt lastenneurologian, neuropsykiatrian, lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä aikuisneurologian parissa. Työskentelen yhteistyössä asiakkaan ja lähiverkoston kanssa vastaanotto- ja kotikäyntinä mielekkään kokonaisvaltaisen kuntoutuksen tukemiseksi.

Ulla Koivumäki

Valmistuin toimintaterapeutiksi vuonna 2016 Metropolia ammattikorkeakoulusta. Olen kouluttautunut myös ratkaisukeskeiseksi NEPSY-valmentajakasi vuonna 2019 ja sensomotoriseksi valmentajaksi vuonna 2018. Lisäksi olen aloittamassa psykofyysisen lähestymistavan opintoja tammikuussa 2021. Työkokemusta minulle on karttunut aikuisneurologiasta, lasten ja nuorten toimintaterapiasta sekä nuorten Nuotti-valmennuksesta.

 

Toimenkuvaani kuuluu pääasiassa nuorten ja aikuisten toimintaterapia. Terapeuttina olen kannustava, iloinen, huumorintajuinen ja sopivasti jämäkkä. Toimintaterapiassa minulle tärkeää on asiakkaan aito ja läsnäoleva kohtaaminen, hänen yksilöllisen arkensa kunnioittaminen sekä asiakkaan omien voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen. Kuntoutusmotivaation kannalta tärkeää on pienenkin edistymisen tekeminen näkyväksi ja asiakkaalle mielekkäiden harjoittelutapojen löytäminen. Vahvuutenani on luovuus, herkkyys ja innostuneisuus.

 

Parasta työssäni on, kun saan olla mukana jakamassa asiakkaiden onnistumisia ja edistymistä.

Sari Siltanen

Olen valmistunut psykologiksi 2011 ja valmistun integratiiviseksi psykoterapeutiksi loppuvuodesta 2023. Minulla on pitkä työkokemus lasten ja perheiden parissa työskentelystä sekä aikuisten mielenterveystyöstä. Erityisesti raskauteen ja pikkulapsiaikaan liittyvät teemat ovat minulle tuttuja. Vastaanotollani saa tukea esimerkiksi lapsettomuuteen, raskauteen ja vanhempana jaksamiseen. Tarjoan aikuisille keskusteluhoitoa ja tukea erilaisiin elämäntilannekriiseihin sekä psyykkiseen oireiluun, kuten ahdistukseen ja masennukseen.

 

Psykologina ja terapeuttina minulle on tärkeää muodostaa lämmin ja tasavertainen yhteistyösuhde asiakkaan kanssa, jossa on turvallista tutkia omia kokemuksia ja antaa tilaa kaikenlaisille tunteille. Haluan auttaa asiakasta ymmärtämään paremmin omaa mieltään ja tätä kautta lisätä psyykkistä joustavuutta sekä kokemusta vaikutusmahdollisuuksista asiakkaalle merkityksellisiin asioihin.

Marja Minkkinen

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta vuonna 2011. Työskentelen pääosin lasten, nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Minulla on kokemusta monenlaisista asiakasryhmistä vuosien varrelta, mutta erityisesti erilaiset neuropsykiatriset ja psykiatrisen puolen haasteet ovat minulle tuttuja. Lisäkoulutuksina olen suorittanut mm. ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan opinnot ja psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (psykoterapeuttiset valmiudet) sekä kiintymyssuhdetyön ammattilaiseksi-koulutuksen. Lisäksi olen käynyt useita lyhyempiä täydennyskoulutuksia. Pidän itseni ja osaamiseni kehittämistä tärkeänä ja olen kiinnostunut uuden oppimisesta. Yksilö- ja ryhmäterapian lisäksi olen aikaisemmin työskennellyt mukana myös perhetyössä ja perhekuntoutuksessa.

 

Ymmärrys asiakkaiden ja perheiden erilaisista elämäntilanteista, kuunteleminen ja arvostava asenne ovat minulle tärkeitä asioita työssäni. Teen mielelläni yhteistyötä asiakkaan lähipiirin kanssa. Terapiassa avainasemassa on hyvä yhteistyö sekä onnistunut vuorovaikutus ja sen mahdollistaminen. Terapeuttina asenteeseeni kuuluu aito kohtaaminen, lämpö, leikki ja huumori. Olen työstäni innostunut, iloinen ja empaattinen terapeutti ja tarvittaessa olen myös napakka rajojen asettaja. Hyvän huomaaminen on minulle luontevaa ja tärkeää!