Neuropsykologinen kuntoutus

 

 

Neuropsykologisella kuntoutuksella pyritään lieventämään neurologisen sairauden, aivovamman tai jonkin muun aivojen toiminnan häiriön aiheuttamien neuropsykologisten oireiden käytännön haittaa. Neuropsykologisen kuntoutuksen tarve arvioidaan neuropsykologisella tutkimuksella. Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi arjen toimintakyvyn ja elämänhallinnan tukeminen sekä työ- tai opiskeluedellytysten vahvistaminen.

 

Neuropsykologisessa kuntoutuksessa voidaan harjoittaa ja vahvistaa heikentyneitä kykyjä, harjoitella hallinta – ja kompensaatiokeinoja sekä annetaan kuntoutujalle ja läheisille tietoa oireista sekä sairaudesta. Psyykkinen tukeminen ja sopeutumisvalmennuksellinen työskentely ovat osa kuntoutusta. Ohjauksella vahvistetaan kuntoutujan tiedollisia, taidollisia ja psyykkisiä valmiuksia omatoimiseen harjoitteluun sekä arjen toimintojen hyödyntämiseen kuntoutumisessa. Läheisiä ja omaisia ohjataan tukemaan kuntoutujaa kuntoutustavoitteiden saavuttamisessa ja tuetaan heitä kriisin käsittelyssä.

 

Kuntoutuksen tavoitteista sovitaan yksilöllisesti yhteistyössä kuntoutujan kanssa kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Kuntoutujan suostumuksella yhteistyötä tehdään omaisten tai läheisten, hoitavan tahon ja kuntoutusta toteuttavien muiden terapeuttien kanssa.

 

Neuropsykologiseen kuntoutukseen voi hakeutua esimerkiksi vakuutusyhtiön, KELA:n, terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella.

 

Neuropsykologiset tutkimukset

Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan kognitiivisten toimintojen eli tiedonkäsittelyn eri osa-alueita haastattelun, neuropsykologisten testien ja tutkimuksen aikana tehtyjen havaintojen avulla. Arvioitavia kykyalueita ovat mm. muisti, kielelliset taidot, visuaalinen hahmottaminen, tarkkaavuus, toiminnanohjaus sekä päättely- ja ongelmanratkaisutaidot. Kognitiivisten toimintojen lisäksi tutkimuksessa huomioidaan arvioitavina alueina tunne-elämän ja käyttäytymisen säätely sekä mielialatekijät. Neuropsykologisen tutkimuksen perusteella voidaan ottaa kantaa esimerkiksi työ- ja opiskelukykyyn, uudelleenkoulutusedellytyksiin sekä autolla-ajokyyn ja kuntoutustarpeeseen.

 

Neuropsykologiseen tutkimukseen tullaan useimmiten lääkärin lähetteellä. Tutkimuksen kesto vaihtelee selvitettävän ongelman luonteesta riippuen 2-6 tuntiin, minkä vuoksi tutkimus saattaa edellyttää useampia käyntikertoja. Tutkittava saa tutkimuksen lopuksi suullisen palautteen sekä ohjausta mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Lisäksi tutkimuksesta laaditaan kirjallinen palaute tutkimukseen lähettäneelle lääkärille, maksajalle sekä tutkittavalle itselleen.

 

Neuropsykologiseen tutkimukseen tullaan useimmiten vakuutusyhtiön, terveyskeskuksen tai työterveyshuollon maksusitoumuksella. Jos tutkittava maksaa tutkimuksen itse, tarvitaan Kelan sairasvakuutuskorvausta varten lääkärin täyttämä SV3- lomake (tutkimus- ja hoitomääräys).

 

Neuropsykologian alaan liittyvä koulutus ja työnohjaus

Luennot opiskelijoille, ammattihenkilöstölle sekä potilasjärjestöille.

Yksilötyönohjaus (neuro)psykologeille sekä muille terveydenhuoltoalan ammattilaisille.

 

Koulutuspsykoterapia

Psykoterapeuttiset käynnit osana kognitiivisen psykoterapian koulutusta.